ขอเชิญนักศึกษาร่วมพิธีไหว้ครูคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2559
ขอเชิญนักศึกษาร่วมงานพิธีไหว้ครูคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2559 ในวันที่ 4 ส.ค. 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 11.30 น. และร่วมกิจกรรมการบรรยาย "ยุววิศวกร" จากสภาวิศวกรในช่วงเวลา 13.30 - 16.00 น. ทั้งนี้ ในวันที่ 4 ส.ค. 2559 คณะได้ประกาศ....

อ่านรายละเอียด »
view : 118 | 25 ก.ค. 2559

คณบดีเชิญนักศึกษาประชุมวันที่ 28 ก.ค. 2559
ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เชิญประชุมนักศึกษาทุกชั้นปีในวันที่ 28 ก.ค. 2559 เวลา 12.30 - 13.00 น. ณ ห้อง LTB 303 จึงขอเแจ้งประกาศเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน....

อ่านรายละเอียด »
view : 116 | 25 ก.ค. 2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ พ.ศ.2540 โดยมีจุดมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมในสาขาต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสอดคล้องดังปณิธานของคณะที่ว่า "ผลิตบัณฑิตคุณภาพ สรรค์สร้างแทคโนโลยี และนวั....

อ่านรายละเอียด »
view : 4077 | 10 ส.ค. 2558