(ไฟล์นามสกุล .png และไฟล์นามสกุล .pdf ใช้ในโปรแกรม Illustrator)

(ไฟล์นามสกุล .ppt ใช้ในโปรแกรม PowerPoint)