[ตรวจสอบรายชื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา]

 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555

 – เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555

 – เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 

 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555

 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555

 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555

 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555

 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555

 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555

 เดือนเมษายน พ.ศ. 2555

 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555