ประวัติความเป็นมา

 ในปีการศึกษา 2551 คณะฯ มีการร่วมมือทางด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน โดยให้ทุนการ
ศึกษากับนักศึกษาต่างชาติที่สนใจศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และในปี 2552 ได้เปิดการเรียนระดับปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการให้ทุนการศึกษา (ทุนช้างบ้าน) กับนักศึกษาไทยที่มีผล
การเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งนี้ให้สมกับคำขวัญของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ว่า “เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง”

ในปีการศึกษา 2545 ได้เปิดสอนสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสาขาวิศวกรรมการจัดการ (ปิดหลักสูตร
เมื่อปี พ.ศ.2552) โดยมีการเรียนการสอนทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ต่อมาในปีการศึกษา 2547 ได้เปิดสาขาวิศวกรรมพลังงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีดำเนินงานตามหลักการและพันธกิจ ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ที่มี “ความรู้คู่คุณธรรม” ให้โอกาสทางการศึกษากับชาวไทยผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนโดยไม่จำกัดอายุ

ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2540 โดยมีฐานะเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารงานในลักษณะหน่วยงานอิสระภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอน การวิจัย การส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านวิศวกรรม การให้บริการแก่สังคมและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ใช้งบประมาณรายได้ของคณะเป็นส่วนใหญ่และขอสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพียงบางส่วน คณะวิศวกรรมศาสตร์มีฐานะเทียบเท่าคณะ/สำนัก/สถาบันตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2514

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2541 มีอำนาจในการบริหารงานบุคคลตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ในปีการศึกษา 2540 ได้เริ่มดำเนินการเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 3 สาขาวิชา คือวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม