ปรัชญา/วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตคุณภาพ สรรค์สร้างเทคโนโลยี และนวัตกรรมแก่สังคม

 

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม ชี้นำสังคม คิดเป็นทำเป็น
ยึดมั่นจรรยาบรรณวิศวกร พัฒนาความรู้   เผยแพร่สู่สังคม
 1. จัดหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ได้มาตรฐาน  พัฒนาการจัดการศึกษาในด้านต่างๆ ให้
  สามารถตอบรับความต้องการของนักศึกษาและชุมชน มีการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน
 2. พัฒนากระบวนการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชน
 4. ดำเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมส่งเสริมศาสนา  ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีงามเพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาองค์การสู่ระดับสากล  ทั้งนี้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
สนับสนุนการศึกษา วิจัย และสร้างโอกาสทางการศึกษา
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความรู้คู่คุณธรรม 
สร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาองค์การสู่ระดับสากล
 1. ด้านการจัดการศึกษา
  จัดหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ได้มาตรฐาน พัฒนาการจัดการศึกษาในด้านต่างๆ ให้สามารถตอบรับความต้องการของนักศึกษาและชุมชน มีการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน
 2. ด้านการวิจัย
  พัฒนากระบวนการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
 3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดประชุมอบรม สัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชน
 4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  ดำเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมส่งเสริมศาสนา  ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีงามเพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน
 5. ด้านการบริหารจัดการ
  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาองค์การสู่ระดับสากล ทั้งนี้โดยใช้หลักธรรมมาภิบาล