คณะวิศวกรรมศาสตร์

labour-law

สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม

สาขาวิชาการตรวจสอบและกฏหมายวิศวกรรม ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ ปีการศึกษา 2552 เป็นหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงมาแล้ว 2 ครั้ง คือในปี พ.ศ.2555 และในปี พ.ศ. 2560 สาขาวิชานี้ เป็นศาสตร์ซึ่งสามารถบูรณาการ (Integration) ให้เป็นแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) บูรณาการข้ามสาย ตอบโจทย์ปัญหาสังคม และการทำงานที่วิศวกรต้องพบในการทำงาน และให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญการเฉพาะด้านในเรื่องการตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม วิศวกรจะได้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทำงานได้มาตรฐาน และเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น เกิดความปลอดภัย ทำให้วิศวกรมีคุณภาพทั้งพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม เพื่อสามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง