คณะวิศวกรรมศาสตร์

settings

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ศึกษาด้านการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างข้อมูล และอัลกอลิทึม สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การออกแบบระบบดิจิทัล ระบบฐานข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไมโครโพรเซสเซอร์ และไมโครคอลโทรลเลอร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มักจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับ 3 สายงานคือ Hardware, Software และ Network โดยรวมแล้วได้แก่ 

  1. พัฒนาโปรแกรมต่างๆ วิศวกรระบบคอมพิวเตอร์
  2. วิศวกรดูแลเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ผลิตและพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  3. Security System คอยคุ้มกันฐานข้อมูลสำคัญ ควบคุมดูแลความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ให้แก่หน่วยงานต่างๆ
  4. กราฟิกดีไซเนอร์ ออกแบบและเขียนคำสั่งการทำงานของกราฟิกต่างๆ
  5. ที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์
  6. ฝ่ายการตลาดด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์