คณะวิศวกรรมศาสตร์

renewable-energy

สาขาวิศวกรรมพลังงาน

ศึกษาด้านการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร สำนักงานการอนุรักษ์พลังงาน การเปลี่ยนรูปพลังงาน การวิเคราะห์พลังงาน อุณหภาพและไฟฟ้า การใช้พลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

จบในสาขานี้ สามารถทำงานได้ทั้งงานราชการและรัฐวิสาหกิจ งานบริษัทเอกชน รวมทั้งสามารถประกอบกิจการส่วนตัวได้ พอสรุปได้ดังนี้

  1. งานราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น เป็นวิศวกร ในกระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้า การประปานครหลวง การเคหะแห่งชาติ
  2. งานบริษัทเอกชนมีบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทที่มีกิจการเกี่ยวกับ งานด้านพลังงาน
  3. ประกอบกิจการส่วนตัว โดยทำงานในลักษณะวิศวกรที่ปรึกษา ออกแบบ หรือจัดตั้งบริษัท จำหน่ายและผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในทางวิศวกรรมพลังงาน