renewable-energy

สาขาวิศวกรรมพลังงาน

หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน(มคอ.2)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2565
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2560
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2555
หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต ฯ


ภาพรวมของหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

          สถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา วิกฤติพลังงานที่เกิดขึ้นส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ  และสังคมโดยรวมของโลกรวมถึงประเทศไทย การใช้พลังงานไม่เต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งการใช้พลังงานจากฟอสซิลเป็นแหล่งพลังงานหลักส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อสภาวะอากาศของโลก ซึ่งมีการคาดการณ์สาเหตุว่าน่าจะมาจากความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศโลกที่เพิ่มสูงขึ้น จนก่อให้เกิดปรากฏการณ์สภาวะเรือนกระจก ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามลำดับ โดยสาเหตุหลักประการหนึ่งของปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงาน ดังนั้น การอนุรักษ์พลังงาน และการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจึงมีส่วนช่วยแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีนัยสำคัญ 

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงได้ปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน เพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ “พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2550” และ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง” รวมถึงแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 (AEDP2018) แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561-2580 (EEP2018) และ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สามารถตอบสนองต่อปัญหาวิกฤติการณ์พลังงานที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกทั้งตอบสนองความต้องการด้านการอนุรักษ์พลังงาน การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ควบคู่ไปกับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน


รายวิชาที่น่าสนใจ

1.  พลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม

2.  การวิเคราะห์ข้อมูลและการหาค่าที่เหมาะสม

3.  การจัดการเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

4.  การวิเคราะห์และเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน

5.  ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

6.  ความเป็นกลางทางคาร์บอน

7.  พลังงานรังสีอาทิตย์สำหรับระบบอุณหภาพ

8.  พลังงานรังสีอาทิตย์สำหรับระบบไฟฟ้า

9.  เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับวิศวกรรมพลังงาน

10. สหกิจศึกษาด้านวิศวกรรมพลังงาน

 


สายงานที่รองรับ / อาชีพ

1. ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในอาคารธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรม
2. ผู้จัดการด้านพลังงานในหน่วยงานรัฐและเอกชน
3. ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
4. วิศวกรพลังงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
5. วิศวกรที่ปรึกษาด้านพลังงาน
6. นักวิชาการด้านพลังงาน
7. ผู้ประกอบการด้านพลังงาน