คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ศึกษาด้านการออกแบบ การแก้ไขปรับปรุง การควบคุม และแนะนำการแก้ปัญหามงพิษทางด้านต่างๆ เช่น มลพิษทางน้ำ ทางอากาศ ทางเสียงและการสั่นสะเทือน มลพิษจากกากของเสีย และของอันตราย รวมถึงประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ การออกแบบระบบผลิตน้ำประปา และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ การออกแบบระบบสุขาภิบาลในอาคาร ระบบรวบรวมและระบายน้ำ

ผู้ที่จบด้านวิศวกกรมสิ่งแวดล้อมสามารถเข้าทำงานได้ในหลายๆ หน่วยงานทั้งในภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งสามารถประกอบกิจการส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เช่น เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบรวบรวมและระบายน้ำ วิศวกรออกแบบระบบสุขาภิบาลในอาคาร วิศวกรออกแบบระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำและระบบผลิตประปา งานที่ปรึกษา ออกแบบ ควบคุม และแนะนำ การแก้ไขปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นยังสามารถทำงานร่วมกับวิศวกรสาขาอื่นๆได้ เช่น วิศวกรโยธา วิศวกรอุตสาหการ วิศวกรเคมี และวิศวกรเครื่องกล เป็นต้น