คณะวิศวกรรมศาสตร์

manufacturing

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

ศึกษาด้านการวิจัยดำเนินงาน การศึกษาการทำงาน การบริหารงานอุตสาหกรรม วางแผนและควบคุมการผลิต การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมระบบ การควบคุมคุณภาพ เศษฐศาสตร์วิศวกรรม การวิเคราะห์ต้นทุน

จัดเป็นวิศวกรที่ต้องเรียนรู้ทางด้านบริหารมากกว่าสาขาอื่น เพื่อบริหารจัดการกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดต้นทุนการผลิตซึ่งเป็นที่ต้องการในทุกโรงงาน บริหารการผลิตและเพิ่มผลผลิต จัดวางสายการผลิตและการบริหารระบบโลจีสติก และซัพพลายเชน