คณะวิศวกรรมศาสตร์

tripod

สาขาวิศวกรรมโยธา

ศึกษาด้านการวิเคราะห์และการออกแบบสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร สะพาน ถนน ระบบขนส่งและจราจร และระบบสาธารณูปโภค ต่างๆ การทำรังวัดในงานสำรวจและแผนที่ วิศวกรรมธรณีเทคนิค วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ งานสถาปัตยกรรมและการวางผังเมือง รวมถึงการบริหารงานก่อสร้าง

สำหรับวิศวกรรมโยธา สามารถทำงานได้ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน โดยลักษณะของงานที่รับผิดชอบมองภาพรวมได้ 3 ส่วน คือ

  1. ส่วนวิเคราะห์ออกแบบ
  2. ส่วนบริหารงานหรือวางแผนการดำเนินงาน
  3. ส่วนควบคุมและดูแลงานก่อสร้าง