เปิดรับสมัคร อบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน