research

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการ

๑.   นักศึกษาต้องรู้แผนผังอาคาร แผนผังห้องปฏิบัติการ ทางเข้า ทางออก ทางหนีไฟ

๒.   นักศึกษาต้องรู้ตำแหน่งเครื่องดับเพลิง จุดทิ้งสารเคมี

๓.   นักศึกษาต้องสวมเสื้อคลุมปฏิบัติการ รองเท้าหุ้มปลายเท้า ห้ามสวมรองเท้าแตะ

๔.   กรอกแบบฟอร์มขอเบิกยืมอุปกรณ์และเครื่องมือจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทุกครั้ง

๕.   ไม่อนุญาตให้นำอาหาร-เครื่องดื่มทุกชนิด เข้ามารับประทานในห้องปฏิบัติการ

๖.   ไม่กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ เครื่องมือปฏิบัติการทุกกรณี

๗.   เมื่อเลิกปฏิบัติการให้สำรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์ทุกชิ้นและทำความสะอาดตรวจ  สภาพก่อนส่งคืน

๘.   นำวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เบิกยืมคืนเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ

๙.   เมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

๑๐. หากฝ่าฝืนข้อปฏิบัติดังกล่าว คณะฯจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องปฏิบัติการ