หมายเลขโทรศัพท์ : 023108577 e-mail : nick_char@hotmail.com

ดร. วรานนท์ คงสง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา และประธานสาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม

ข้อมูลติดต่อ