คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผศ.ดร.กรกช ทวีสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธาน มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง 409 ชั้น 4 อาคารลายสือไท