- ประกาศรายละเอียดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2567 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง)

1.กรณีนักศึกษามีความประสงค์ขอกู้ยืมฯ อ่านรายละเอียดและดำเนินการให้ครบทุกขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.1 อ่านรายละเอียดคูณสมบัติผู้ขอกู้ คลิก : รายละเอียด

1.2 กำหนดการจัดส่งเอกสารและเอกสารประกอบการกู้ยืม คลิก:รายละเอียด

-ใบคำร้องกรณีผลเรียนและกิจกรรมไม่ผ่านเกณฑ์ คลิก: รายละเอียด

-ใบคำร้องกรณีขอกู้เกินหลักสูตร: รายละเอียด

-ตัวอย่างเอกสารรับรองรายวิชาคงเหลือ สำหรับกลุ่มขอกู้เกินหลักสูตร: รายละเอียด

2.กรณีนักศึกษามีความประสงค์ขอหยุด/ยกเลิกการกู้ยืม หรือย้ายสถานศึกษา คลิก:รายละเอียด

3.กรณีนักศึกษาจบการศึกษาแล้ว คลิก: รายละเอียด