ขั้นตอนการส่งรูปเล่มปริญญานิพนธ์ ประจำภาค 2/2566 (โครงงานฯ2)

📍ให้นักศึกษาจัดรูปเล่มตามรูปแบบคณะฯที่ www.eng.ru.ac.th
▶️ปริ้นท์รูปเล่มเพื่อตรวจความถูกต้องของรูปแบบ ตามปฏิทินสาขากำหนดฯ จำนวน 1 เล่ม
▶️ขอลายเซ็นคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์
▶️ส่งมอบงานบริการการศึกษา เพื่อให้คณบดีลงนาม
🔷ขั้นตอนอัปโหลดไฟล์ ทาง Google Form
🔷 ให้นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาฯ สแกนไฟล์รูปเล่มที่สมบูรณ์ พร้อมลายเซ็นลงนามแล้ว (PDF) ภายในวันที่ 28 พ.ค.2567 ตามช่องทางสาขาฯดังนี้