หลักเกณฑ์การขยายเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

กำหนดการยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา กลุ่ม 3 ภาค 1/2567