ENG RU

สาขาวิชาและภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร
สาขาวิชา*
หมายเหตุ กลุ่มเรียน
  กลุ่มเรียนที่ 1 เรียนในเวลาราชการ
  กลุ่มเรียนที่ 2 เรียนช่วงเย็น 18.00 น. – 21.00 น. และวันเสาร์ วันอาทิตย์
  กลุ่มเรียนที่ 2* วันศุกร์เย็น วันเสาร์ และวันอาทิตย์
  กลุ่มเรียนที่ 3 เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์
  *กลุ่มเรียนที่3 รับเฉพาะวุฒิ ปวส. และ ป.ตรี
รายละเอียดส่วนตัว
รหัสบัตรประชาชน*
อีเมล*
เบอร์โทร*
คำนำหน้านาม*
ชื่อ*
นามสกุล*
วัน/เดือน/ปีเกิด*
สถานที่เกิด(จังหวัด)*
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่*
หมู่ที่
ถนน
แขวง/ตำบล*
เขต/อำเภอ*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*
อาชีพ*
คุณวุฒิของผู้สมัคร
หนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ*
สาขา*
ผลการศึกษา(Grade)*
วัน/เดือน/ปีที่สำเร็จ*
จาก (สถานศึกษา)*
เขต/อำเภอ*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์(สถานศึกษา)
เทียบโอนหน่วยกิต (วุฒิ ปวส./เทียบเท่าขึ้นไป) เท่านั้น
ทราบข่าวการรับสมัคร *
การขอเทียบโอนโดย*
แนบไฟล์
โอนเงินค่าสมัครจำนวน 200บาท เลขบัญชี 014-1-07027-6 ธนาคาร ทหารไทย ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รายได้comcode)
ไฟล์ที่แนบต้องเป็นรูปภาพเท่านั้น


แนบรูปติดใบสมัคร *
แนบหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร *