หน้าแรก โครงสร้างองค์กร ภาควิชา ระบบเมล์ ติดต่อเรา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
· หน้าแรก
· ประวัติคณะ
· ทำเนียบคณบดี
· คณะผู้บริหาร
· ภาควิชา
· หลักสูตรที่เปิดสอน
· ข้อบังคับด้านจรรยาบรรณ
· จรรยาบรรณอาจารย์
· แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
· การประกันคุณภาพ
· วารสารรามคำแหง
· ศูนย์วิจัยวิศวกรรม
· การจัดการความรู้
· ข่าวประกวดราคา
· แผนที่รามฯ
· งานอาคารสถานที่ online
· ระบบอีเมล์@eng

ประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
ใบสมัคร คลิ๊กที่นี่! (pdf)
โครงสร้างหลักสูตร คลิ๊กที่นี่!   (pdf)
ปฎิทินการศึกษาภาค 1/2549 คลิ๊กที่นี่! (pdf)
หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการโอนย้ายนักศึกษาต่างสถาบัน คลิ๊กที่นี่! (pdf)

ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดเปิดรับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2549 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาดังต่อไปนี้

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครในเวลาราชการ จำนวน 6 สาขาวิชา
1) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
4) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5) สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
6) สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครนอกเวลาราชการ จำนวน 3 สาขาวิชา
1) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

จำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษา จำนวน 500 คน
1) เรียนในเวลาราชการ จำนวน 350 คน
2) เรียนนอกเวลาราชการ จำนวน 150 คน


2. คุณวุฒิของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1) ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2) ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใด ๆ เนื่องจากการกระทำความผิดหรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
3) ไม่เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

4. การรับสมัครเข้าศึกษา

ก. การรับสมัครโดยการสอบคัดเลือก ใบสมัครสามารถสั่งพิมพ์ได้ทางอินเทอร์เน็ต www.eng.ru.ac.th หรือ ขอใบสมัครได้ที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติของมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกสาขา หรือติดต่อขอใบสมัครได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-310857-8 ต่อ 233 , 236 โดยให้แจ้งชื่อที่อยู่และรหัสไปรษณีย์ของผู้รับ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 25 เมษายน 2549
รับสมัครทางไปรษณีย์ :: ระหว่างวันที่ 3 - 25 เมษายน 2549 โดยชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ คัดเลือก จำนวน 200 บาท เป็นธนาณัติสั่งจ่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่งพร้อมเอกสารการสมัครมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตู้ ปณ. 1059 ปณ.ฝ.รามคำแหง กรุงเทพฯ 10241
การสมัครด้วยตนเอง :: ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 28 พฤษภาคม 2549 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารลายสือไท (LTB) ชั้น 2 โดยต้องนำหลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดงในวันสมัคร

1) สำเนาวุฒิบัตรตามข้อ 2 จำนวน 1 ฉบับ
2) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ไม่สวมแว่นตากันแดด ไม่สวมหมวกถ่ายรูปมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันรับสมัคร

ข. การรับสมัครโดยพิจารณาผลการสอบเอ็นทรานซ์จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
คณะจะพิจารณาคะแนนรวมจาก 4 ใน 5 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาภาษาอังกฤษและวิชาความถนัดทางด้านวิศวกรรม โดยให้ผู้สมัครยื่นแจ้งผลการสอบเอ็นทรานซ์จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และใช้หลักฐานเช่นเดียวกับข้อ ก


5. ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา

ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา จำนวน 200.- บาท

6. สถานที่สอบ

สถานที่สอบอาคารลายสือไท (LTB) ตามวัน เวลาและห้องสอบที่ระบุในบัตรที่นั่งสอบ

7. การสอบคัดเลือก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คัดเลือกโดยการทดสอบศักยภาพ ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2549
เวลา 09.00 - 12.00 น. ข้อสอบประกอบด้วยเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาภาษาอังกฤษและ วิชาความถนัดทางด้านวิศวกรรม


8. การประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2549
ณ ที่ทำการคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารลายสือไท (LTB) และทาง www.eng.ru.ac.th


9. การสอบสัมภาษณ์

ให้ผู้มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกมาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2549 ณ ที่ทำการคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารลายสือไท (LTB) ชั้น 3 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์แต่ไม่มาสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เว้นแต่จะได้รับการพิจารณาเหตุผลเป็นพิเศษ


10. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและผ่านการสัมภาษณ์ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2549 ณ ที่ทำการคณะวิศวกรรมศาสตร์ และทาง www.eng.ru.ac.th

11. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารลายสือไท (LTB301) ชั้น 3 โดยจะต้องนำหลักฐานเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงด้วย
1) สำเนาวุฒิบัตรตามข้อ 2 จำนวน 2 ฉบับ
2) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
3) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรม จำนวน 1 ฉบับ
4) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ไม่สวมแว่นตากันแดด ไม่สวมหมวก ถ่ายรูปมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

12. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ดังนี้
1) ค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้าศึกษา 2,000.- บาท
2) ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 2,000.- บาท
3) ค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ 15,000.- บาท
4) ค่าบำรุงภาคปกติ ภาคละ 5,000.- บาท
5) ค่าประกันของเสียหาย 5,000.- บาท

13. การปฐมนิเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 23 พฤษภาคม
2549 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

14. กำหนดวันเปิดภาค 1 ปีการศึกษา 2549
คณะวิศวกรรมศาสตร์จะเปิดเรียนภาค 1 ปีการศึกษา 2549 วันที่ 5 มิถุนายน 2549 เป็นต้นไป


รายละเอียดอื่นๆ

 • เรียนในเวลาราชการ (เวลาเรียน 09.30 น - 16.30 น.)
  ( เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์)

 • เรียนนอกเวลาราชการ (เวลาเรียน 18.00 น - 21.00 น.)
  ( เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ และ อาจจะมีการเรียนในวันเสาร์ - วันอาทิตย์ ทั้งนี้แล้วแต่ทางคณะฯ จะกำหนด
  )
 • จบ ปวส. รับเทียบโอน ค่าธรรมเนียมเทียบโอน วิชาละ 1,000 บาท
  (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-310-8577-8 ต่อ 233 , 236)

 • ดาวน์โหลด แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร (pdf)


ค่าใช้จ่ายต่างๆ
 
ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้
1. ค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้าศึกษา
2. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา
3. ค่าบำรุงการศึกษา
    3.1 ภาคปกติภาคละ

    3.2 ภาคฤดูร้อนภาคละ
4. ค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย
    4.1 ภาคปกติภาคละ
    4.2 ภาคฤดูร้อนภาคละ


2,000 บาท
2,000 บาท

5,000 บาท
2,000 บาท

15,000 บาท
3,000 บาท
  ค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย 8 ภาคการศึกษาปกติ (4 ปีการศึกษา) หากนักศึกษาไม่สามารถสำเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี นักศีกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้จนครบหลักสูตรโดยไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนอีกแต่ต้องชำระค่าบำรุงการศึกษา
สำหรับภาคฤดูร้อนนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน ไม่ต้องชำระค่าบำรุงและค่าลงทะเบียนเรียน
 
  5. ค่าประกันของเสียหาย 5,000 บาท

  สูตรการชำระเงินขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามแผนกำหนดการศึกษา ภาค 1 ชั้นปีที่ 1  
 


1. ค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้าศึกษา
2. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา
3. ค่าบำรุงการศึกษา
4. ค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย
    ภาคการศึกษาปกติ
5. ค่าประกันของเสียหาย


2,000 บาท
2,000 บาท
5,000 บาท

15,000 บาท
5,000 บาท
 
รวม
29,000 บาท

 
หมายเหตุ

ค่าขึ้นทะเบียนฯ ค่าแรกเข้า ค่าประกันของเสียหาย รวม 9,000 บาทนั้นไม่ต้องชำระอีกและ ค่าประกันของเสียหาย ขอรับคืนได้เมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 


 [ ย้อนกลับ ]
       คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240   สำนักงาน : โทร 02-310-8570-1 โทรสาร 02-310-8579      

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@eng.ru.ac.th สอบถามเรื่องการรับสมัคร การสอบ หรือเทียบโอน: โทร 02-310-8577-8 ต่อ 233 , 236

จัดทำโดย: คณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์ ประจำปีการศึกษา 2549
\'website