คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

   

ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต


คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อ นามสกุล                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์  แสง-ชูโต

ประวัติการศึกษา             วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ทำงาน                       คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                                   โทร   02-3108577-8  ต่อ 201

                                   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สาขาที่เชี่ยวชาญ          การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์  และการผลิต เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

                                   เทคนิคการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

ตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญ

พ.ศ. 2541-2542                  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

พ.ศ. 2542-2546                  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

พ.ศ. 2542-2546                  ประธานสาขาวิศวกรรมการจัดการ

พ.ศ. 2542-2546                  ผู้อำนวยการโครงการผลิตน้ำดื่มศิลา

พ.ศ. 2546-2547                  ประธานสาขาวิศวกรรมการจัดการ

พ.ศ. 2546-2551                  รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

พ.ศ. 2551-2559                  ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน               คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตำแหน่งทางสภาวิศวกร

พ.ศ.2558-ปัจจุบัน              กรรมการสภาวิศวกร  (สมัยที่ 6)

พ.ศ.2558-ปัจจุบัน              ประธานคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร

                                      ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

พ.ศ.2558-ปัจจุบัน              รองประธานคณะอนุกรรมการทดสอบความรู้เลื่อนระดับในการประกอบ

  วิชาชีพระดับสามัญ  และวุฒิวิศวกร  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

พ.ศ.2558-ปัจจุบัน              รองประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD)

ตำแหน่งทางสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

พ.ศ.2544-2548                กรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

พ.ศ.2545-2546                คณะอนุกรรมการร่วมระหว่างข่ายงานวิศวกรรม

  อุตสาหการและคณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

พ.ศ.2545-2546                คณะอนุกรรมการจัดทำทำเนียบสถานภาพสถาบันการศึกษา

 วิศวกรรมอุตสาหการในคณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

พ.ศ.2548-2553               รองประธานคณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

พ.ศ.2551-2552               ประธานคณะทำงานจัดทำคู่มือวิศวกรอุตสาหการ

คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

พ.ศ.2551-2553               คณะทำงานช่วยเลขาธิการสภาวิศวกร

พ.ศ.2551-2553               คณะทำงานทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตใหม่ ระดับภาคีวิศวกร ปี 2552

ตำแหน่งทางสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

พ.ศ.2551-2552               คณะทำงานตรวจรับพัสดุโครงการจ้างศึกษาการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิศวกรไทยในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ

พ.ศ.2552-ปัจจุบัน            คณะอนุกรรมการพิจารณาตำราดีเด่นในคณะกรรมการบริหารกองทุน

                                    สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร

พ.ศ.2551-ปัจจุบัน            ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

ในคณะอนุกรรมการวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

พ.ศ.2554-ปัจจุบัน            ที่ปรึกษากรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

พ.ศ.2557-ปัจจุบัน            คณะกรรมการบริหารกองทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร

หน่วยงานอื่นๆ

พ.ศ.2557-ปัจจุบัน            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนา  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

1.พิศิษฐ์  แสง-ชูโต , วันชัย  สินาโรจน์  (2550)  “กระบวนการผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ”  วารสารรามคำแหงฉบับวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  พฤษภาคม  2550  หน้า  91-94

2. พิศิษฐ์  แสง-ชูโต  ,  สิริลักษณ์  แสง-ชูโต  (2550)  “น่านน้ำสีครามความอยู่รอดของธุรกิจโชห่วย 

ที่ไม่ห่วย (ตอนที่ 1)”  วารสารรามคำแหงฉบับวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  พฤษภาคม  2550  หน้า  82-85

3.Pisit  Saeng-xuto  (2007)  “Lean  Manufacturing”  Ramkhamhaeng  Journal  of  Engineering” 

May  :  95-98

4.พิศิษฐ์  แสง-ชูโต  “วิเคราะห์ปัญหาขาดดุลการค้าระหว่างไทย-จีนด้วยหลักวิศวกรรมคุณค่า”  วิศวกรรมสารแห่งประเทศไทย  ปีที่  60  ฉบับที่  2  เดือนมีนาคม – เมษายน  2550  หน้า  86-89

5.พิศิษฐ์  แสง-ชูโต  “วิศวกรรมอุตสาหการกับการพัฒนาอุตสาหการ”  วิศวกรรมสารแห่งประเทศไทย  ปีที่  60  ฉบับที่  2  เดือนมีนาคม – เมษายน  2550  หน้า  40-44

6.พิศิษฐ์  แสง-ชูโต , พิษณุ  ทองขาว , ศุภัชญา  โชตยะกุล  และวนิดา  เลิศพิพัฒนานนท์  (2550) “การเปรียบเทียบวิธีการแก้ปัญหาการจัดสรรงานกำลังสองที่มีเป้าหมายเป็นการหาค่าต่ำสุดสำหรับความแปรปรวนร่วมของสัมประสิทธิค่าใช้จ่าย”  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านการวิจัยและดำเนินงานแห่งชาติ  ประจำปี  2550  ครั้งที่  4 , 6-7  กันยายน  2550  ณ  หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)  กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย  หน้า  325-337

7.พิศิษฐ์  แสง-ชูโต , พิษณุ  ทองขาว , สมศักดิ์  เชื้อกิตติศักดิ์ และพีรยุทธ์  ชาญเศรษฐิกุล  (2551) “การวางแผนการผลิตรวมภายใต้ปริมาณความต้องการไม่แน่นอนโดยใช้วิธีกำหนดการเฟ้นสุ่ม”  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านการวิจัยและดำเนินงานแห่งชาติ  ประจำปี  2551  ครั้งที่  5 , 24-25  กรกฎาคม  2551  ณ  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  ถ.รัชดาภิเษก  กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย  หน้า  25-32

8.พิศิษฐ์  แสง-ชูโต  (2551)  “การสร้างระบบดักจับฝุ่นปูนต้นแบบเพื่อลดความสูญเสียและเสียการปนเปื้อนบรรจุภัณฑ์ปูนซีเมนต์ผงขนาดบรรจุ  50  กิโลกรัม”  วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  (วสท.)  ปีที่  19  ฉบับที่  4  พ.ศ. 2551  หน้า  68-75

9.พิศิษฐ์  แสง-ชูโต  “ปัญหาและผลกระทบของบรรจุภัณฑ์ความสวยงามเมื่อไม่ต้องการ”  วิศวกรรมสารแห่งประเทศไทย  ปีที่  61  ฉบับที่  6  เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม  2551  หน้า  68-72

10.Raviwan  Srikramkran , Pisit  Saeng-xuto (2009)  “Using Technology for Education in Thailand : Ramhamhaeng University , International Symposium On Open ,Distance and E-learning 2009 , Indonesia

11.พิศิษฐ์  แสง-ชูโต  “สถิติกับการบริหารจัดการของสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง”  การประชุมวิชาการและสถิติประยุกต์ระดับชาติ ครั้งที่ 13  วันที่ 17-18 เดือนพฤษภาคม  2555 หน้า  68-72

งานวิจัยพัฒนาสถาบันที่ได้ดำเนินการแล้ว

พ.ศ.2552  เรื่องการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ.2553  เรื่องการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการลงทะเบียน ณ อาคารเวียงคำ

พ.ศ.2553  เรื่องการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการลงทะเบียนสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing) โดยใช้ลูกปัดหลากสี

พ.ศ.2554  เรื่องการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการวัสดุสำนักงานพ.ศ.2554  เรื่องการสำรวจความต้องการทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing) ของนักศึกษาต่อการทดสอบแบบเติมคำและอัตนัย

พ.ศ.2554  เรื่องการปรับปรุงการให้บริการการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้พิการทางสายตา

พ.ศ.2555  เรื่องการจัดการสอบและความต้องการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ สาขาวิทยบริการ

พ.ศ.2555  เรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการรับ – ส่งเอกสารโดยใช้โปรแกรม Excel

พ.ศ.2556  เรื่องการศึกษาแนวโน้มและความสัมพันธ์ของจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนต่อการลงทะเบียนสอบทางอิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ.2557  เรื่องการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาผู้พิการต่อการจัดการสอบด้วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของมหาวิทยาลัย

พ.ศ.2558  โครงการวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเรื่องการออกแบบและการสร้างเครื่องช่วยฟังในหู  สำหรับผู้พิการทางการได้ยินแบบชาร์จได้

พ.ศ.2559  โครงการวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเรื่องโปรแกรมนำทางรถเข็นไฟฟ้าสำหรับผู้พิการ  โดยการประยุกต์ผ่านเครื่องแท็บเล็ต

เกียรติบัตรและวุฒิบัตร

1.เกียรติบัตรในฐานะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  พ.ศ. 2545-2546

2.เกียรติบัตรในฐานะกรรมการและเลขานุการวิชาการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  พ.ศ. 2547-2548

3.เกียรติบัตรในฐานะประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการสนับสนุนสร้างเครือข่ายและบริการข้อมูล

ข่าวสารวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ  พ.ศ. 2547-2548

4.เกียรติบัตรในฐานะรองประธานกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  พ.ศ. 2548-2549

5.วุฒิบัตรการเป็นวิทยากรในงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ 2550

6.วุฒิบัตรการเป็นวิทยากรในงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ 2552

7.เกียรติบัตรในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

8.เกียรติบัตรในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  ในคณะอนุกรรมการวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา 

9.รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติในคณะกรรมการบริหารกองทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

สยามมงกุฎราชกุมาร

10.  Deploma Gold Medal “Design and Construction of Rechargeable Hearing Aid for Hearing impaired” : Romania

อบรมและศึกษาดูงาน

1.October 2004 : Design Manufacturing and Engineering Management ; University of Strathclyde  Glasgow  ;  United  Kingdom

2.October 2005 : Industrial  Engineering ; University of Malaya  ; Malaysia

3.October 2006 : Industrial  Engineering ; Donghua University  Shanghai  ;  People’s Republic  of  China

4.December 2009 : Education in Digital Era : Continuous Professional Development for ICT-based Learning” Yogyakarta – Indonesia

5.อบรม “โครงการพัฒนาบุคลากรอุดมศึกษา หลักสูตรนักบริหารสายวิชาการระดับสูงมหาวิทยาลัย

(นบม.) รุ่นที่ 23

6.May 2011 :  Education in National University of Singapore and Visit Urban Redevelopment Authority

7.July 2011  :  Association of Thai Professionals in America and Canada-AIPAC 2011) : Renaissance  Seattle  Washington U.S.A


e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
   

ผศ.นุกูล อุบลบาน

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

   
   

รศ.ดร.ปิยะรัตน์ ปรีย์มาโนช

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

   
   

ผศ.สิริลักษณ์ แสง-ชูโต

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

   
   

ผศ.ดร.เลิศเลขา ศรีรัตนะ

รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ

   

อ.ศศิธร จันทร์เทียน

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

   

ผศ.ดร.กรกช ทวีสิน

ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา

   
   

ผศ.ดร.นันทวรรณ อ่ำเอี่ยม

รักษาราชการแทนประธานสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

   
   

รศ.ดร.เสรีย์ ตู้ประกาย

ประธานสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

   

อ.ดร.เกียรติชัย อัทธายุวัฒน์

ประธานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

   

ผศ.ดร.ยอด สุขะมงคล

ประธานสาขาวิศวกรรมพลังงาน

   
 

อ.สิริวรินทร์ เพชรรัตน์

ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พลังงาน

   

ผศ.พนารัตน์ แสงปัญญา

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและโครงการพิเศษ

   

ผศ.ดร.วรานนท์ คงสง

ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา

   

 

ผศ.ดร.นันทวรรณ อ่ำเอี่ยม

ผู้อำนวยการศูนย์น้ำดื่มศิลา

   

คุณอภิรดี กิจธนะเสรี

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์

   

คุณผุสดี แตงเงิน

หัวหน้างานบริการการศึกษา

   

คุณพิไลพันธุ์ ภิรมย์เพิ่ม

หัวหน้างานนโยบายและแผน

   

คุณศุภรัศมิ์ พรอิสระพงศ์

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

   
 

คุณสุจินต์  แผลงมัจฉา

หัวหน้างานอาคารสถานที่

   

คุณพรทิพย์ ธรรมนพรัตน์

หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา

   

คุณเพ็ญศิริ แสงสุข

หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today 367

All 286642

Currently are 14 guests and no members online

blonde videos
indian adult xxx teen hot anal tied hd sex xxxmeri.com
anal porn tube bokep hot video cute asian sex tube
arab hot sex categories xxx video indian adult xxx xhamster xxx
realpornfilms.com
moviesporno.biz
party hd sex xxxteenhub.info nesaporns.xyz xvideosporn.club xssn.net
adultpornmovie.ws sexmaxfree.xyz hotmomsteen.xyz freeporntix.info hdxxxporn.club hotporntub.info
asianpornxxx.info hubpornindian.info duvpornxxx.com sextresss.xyz toutpornxxx.org pornminutes.org hotmomteenporn.online xxxvideotuber.org hollypornxxx.com