คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

ผศ.ดร.กรกช ทวีสิน


คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

   
 

รศ.ดร.ปิยะรัตน์ ปรีย์มาโนช

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 

   
   

ชื่อ-สกุล :อ.บรรพต เจริญพล

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

   
 

ผศ.ดร.กัมพล พรหมจิระประวัติ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

   
   

 ผศ.ดร.นันท์นภัสร  อินยิ้ม

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

   
   

ผศ.ดร.เลิศเลขา ศรีรัตนะ

รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ

   

อ.ดร.พงศกร พรมสวัสดิ์

ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา

   
   

ผศ.ดร.นันทวรรณ อ่ำเอี่ยม

ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

   
   

รศ.ดร.เสรีย์ ตู้ประกาย

ประธานสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

   

ผศ.ดร.เกียรติชัย อัทธายุวัฒน์

ประธานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

   

ผศ.ดร.ยอด สุขะมงคล

ประธานสาขาวิศวกรรมพลังงาน

   
 

อ.สิริวรินทร์ เพชรรัตน์

ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พลังงาน

   

ผศ.พนารัตน์ แสงปัญญา

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและโครงการพิเศษ

   

ผศ.ดร.วรานนท์ คงสง

ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา

   

 

ผศ.ดร.นันทวรรณ อ่ำเอี่ยม

ผู้อำนวยการศูนย์น้ำดื่มศิลา

   

ผศ.สิริลักษณ์ แสง-ชูโต

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

   

คุณอภิรดี กิจธนะเสรี

ทำหน้าที่หัวหน้างานคลังและพัสดุ

   

คุณผุสดี แตงเงิน

หัวหน้างานบริการการศึกษา

   

 

 

 

หัวหน้างานนโยบายและแผน

   
 

 

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

   
 

คุณสุจินต์  แผลงมัจฉา

หัวหน้างานอาคารสถานที่

   

คุณพรทิพย์ ธรรมนพรัตน์

หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา

   

คุณเพ็ญศิริ แสงสุข

หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา

© 2016 Faculty of Engineering, Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today 175

All 501737

Currently are 12 guests and no members online

คุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ตามข้อกำหนด