คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

Print

 

 

ผศ.ดร.กรกช ทวีสิน


คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

   
 

รศ.ดร.ปิยะรัตน์ ปรีย์มาโนช

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 

   
   

ชื่อ-สกุล :อ.บรรพต เจริญพล

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

   
   ผศ.พนารัตน์ แสงปัญญา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

   
   

ผศ.สิริลักษณ์ แสง-ชูโต

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

   
   

ผศ.ดร.เลิศเลขา ศรีรัตนะ

รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ

   

อ.ดร.พงศกร พรมสวัสดิ์

ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา

   
   

ผศ.ดร.นันทวรรณ อ่ำเอี่ยม

ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

   
   

รศ.ดร.เสรีย์ ตู้ประกาย

ประธานสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

   

ผศ.ดร.เกียรติชัย อัทธายุวัฒน์

ประธานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

   

ผศ.ดร.ยอด สุขะมงคล

ประธานสาขาวิศวกรรมพลังงาน

   
 

อ.สิริวรินทร์ เพชรรัตน์

ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พลังงาน

   

ผศ.พนารัตน์ แสงปัญญา

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและโครงการพิเศษ

   

ผศ.ดร.วรานนท์ คงสง

ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา

   

 

ผศ.ดร.นันทวรรณ อ่ำเอี่ยม

ผู้อำนวยการศูนย์น้ำดื่มศิลา

   

คุณอภิรดี กิจธนะเสรี

ทำหน้าที่หัวหน้างานคลังและพัสดุ

   

คุณผุสดี แตงเงิน

หัวหน้างานบริการการศึกษา

   

 

 

 

หัวหน้างานนโยบายและแผน

   
 

 

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

   
 

คุณสุจินต์  แผลงมัจฉา

หัวหน้างานอาคารสถานที่

   

คุณพรทิพย์ ธรรมนพรัตน์

หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา

   

คุณเพ็ญศิริ แสงสุข

หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา