ข้อมูลสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ชื่อและนามสกุล ตำแหน่ง  
อ.ดร.เกียรติชัย อัทธายุวัฒน์ ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
อ.ดร.บุญช่วย ศรีธรรมศักดิ์ อาจารย์ประจำ  
รศ.ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว อาจารย์ประจำ  
ผศ.ดร.สุรพงษ์ พงษ์ยุพินพานิช อาจารย์ประจำ  
ผศ.จิตรกร พูลโพธิ์ทอง อาจารย์ประจำ  
ผศ.ปิยวิทย์ เหลืองอร่าม อาจารย์ประจำ  
อ.ดร.กุลวลัญช์ วรุณสิน อาจารย์ประจำ  
อ.ดร.กัมพล พรหมจิระประวัติ อาจารย์ประจำ  
อ.พิชัย สุวรรณลอยล่อง อาจารย์ประจำ  
อ.วีระพันธ์ แซ่ด่าน อาจารย์ประจำ  
อ.ดร.เกียรติชัย อัทธายุวัฒน์
© 2016 Faculty of Engineering, Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today 65

All 180298

Currently are 14 guests and no members online