ประวัติความเป็นมา

 

ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2540 โดยมีฐานะเป็นหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยที่มีการบริหารงานในลักษณะหน่วยงานอิสระภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอน การวิจัย การส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านวิศวกรรม การให้บริการแก่สังคมและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ใช้งบประมาณรายได้ของคณะเป็นส่วนใหญ่และขอสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพียงบางส่วน คณะวิศวกรรมศาสตร์มีฐานะเทียบเท่าคณะ/สำนัก/สถาบันตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2514
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2541 มีอำนาจในการบริหาร
งานบุคคลตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 
ในปีการศึกษา 2540 ได้เริ่มดำเนินการเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 3 สาขาวิชา คือวิศวกรรม
โยธา วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 
ในปีการศึกษา  2545   ได้เปิดสอนสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสาขาวิศวกรรมการจัดการ (ปิดหลักสูตร
เมื่อปี พ.ศ 2552)  โดยมีการเรียนการสอนทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ  ต่อมาในปีการศึกษา  2547  ได้เปิดสาขาวิศวกรรมพลังงาน
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์มีดำเนินงานตามหลักการและพันธกิจ  ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิศวกรรมศาสตร์  ที่มี “ความรู้คู่คุณธรรม” ให้โอกาสทางการศึกษากับชาวไทยผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนโดยไม่จำกัดอายุ
 
ตั้งแต่ปีการศึกษา  2548   คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการให้ทุนการศึกษา (ทุนช้างบ้าน) กับนักศึกษาไทยที่มีผล
การเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ทั้งนี้ให้สมกับคำขวัญของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ว่า  “เปลวเทียนให้แสง  รามคำแหงให้ทาง
 
ในปีการศึกษา 2551 คณะฯ มีการร่วมมือทางด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน  โดยให้ทุนการ
ศึกษากับนักศึกษาต่างชาติที่สนใจศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  และในปี 2552  ได้เปิดการเรียนระดับปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today 7

All 299598

Currently are 3 guests and no members online

blonde videos
indian adult xxx teen hot anal tied hd sex xxxmeri.com
anal porn tube bokep hot video cute asian sex tube
arab hot sex categories xxx video indian adult xxx xhamster xxx
realpornfilms.com
moviesporno.biz
party hd sex xxxteenhub.info nesaporns.xyz xvideosporn.club xssn.net
adultpornmovie.ws sexmaxfree.xyz hotmomsteen.xyz freeporntix.info hdxxxporn.club hotporntub.info
asianpornxxx.info hubpornindian.info duvpornxxx.com sextresss.xyz toutpornxxx.org pornminutes.org hotmomteenporn.online xxxvideotuber.org hollypornxxx.com
xhaloporn.com sexporndays.com hpornvideo.com
xpornfly.com xpornrelax.com
mobilpornfilm