ประวัติความเป็นมา

ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2540 โดยมีฐานะเป็นหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยที่มีการบริหารงานในลักษณะหน่วยงานอิสระภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอน การวิจัย การส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านวิศวกรรม การให้บริการแก่สังคมและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ใช้งบประมาณรายได้ของคณะเป็นส่วนใหญ่และขอสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพียงบางส่วน คณะวิศวกรรมศาสตร์มีฐานะเทียบเท่าคณะ/สำนัก/สถาบันตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2514
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2541 มีอำนาจในการบริหาร
งานบุคคลตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 
ในปีการศึกษา 2540 ได้เริ่มดำเนินการเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 3 สาขาวิชา คือวิศวกรรม
โยธา วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 
ในปีการศึกษา  2545   ได้เปิดสอนสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสาขาวิศวกรรมการจัดการ (ปิดหลักสูตร
เมื่อปี พ.ศ 2552)  โดยมีการเรียนการสอนทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ  ต่อมาในปีการศึกษา  2547  ได้เปิดสาขาวิศวกรรมพลังงาน
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์มีดำเนินงานตามหลักการและพันธกิจ  ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิศวกรรมศาสตร์  ที่มี “ความรู้คู่คุณธรรม” ให้โอกาสทางการศึกษากับชาวไทยผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนโดยไม่จำกัดอายุ
 
ตั้งแต่ปีการศึกษา  2548   คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการให้ทุนการศึกษา (ทุนช้างบ้าน) กับนักศึกษาไทยที่มีผล
การเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ทั้งนี้ให้สมกับคำขวัญของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ว่า  “เปลวเทียนให้แสง  รามคำแหงให้ทาง
 
ในปีการศึกษา 2551 คณะฯ มีการร่วมมือทางด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน  โดยให้ทุนการ
ศึกษากับนักศึกษาต่างชาติที่สนใจศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  และในปี 2552  ได้เปิดการเรียนระดับปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม 
© 2016 Faculty of Engineering, Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today 154

All 501716

Currently are 5 guests and no members online

คุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ตามข้อกำหนด