ปรัชญา/วิสัยทัศน์

 

 
ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตคุณภาพ  สรรค์สร้างเทคโนโลยี และนวัตกรรมแก่สังคม
 
ปณิธาน
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม ชี้นำสังคม คิดเป็นทำเป็น ยึดมั่นจรรยาบรรณวิศวกร พัฒนาความรู้   เผยแพร่
สู่สังคม
 
วัตถุประสงค์
1.  จัดหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ได้มาตรฐาน  พัฒนาการจัดการศึกษาในด้านต่างๆ ให้
สามารถตอบรับความต้องการของนักศึกษาและชุมชน มีการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน
2.  พัฒนากระบวนการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างต่อ
เนื่อง
3.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดประชุม
อบรม สัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชน
4.  ดำเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมส่งเสริมศาสนา  ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีงามเพื่อให้คนไทยได้
ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน
5.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาองค์การสู่ระดับสากล  ทั้งนี้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
 
วิสัยทัศน์
สนับสนุนการศึกษา วิจัย และสร้างโอกาสทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความรู้คู่คุณธรรม 
สร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาองค์การสู่ระดับสากล
 
พันธกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์มีกรอบหรือขอบเขตการดำเนินงานที่กำหนดเป็นพันธกิจของคณะฯ ดังนี้
1. ด้านการจัดการศึกษา
จัดหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ได้มาตรฐาน พัฒนาการจัดการศึกษาในด้านต่างๆ ให้
สามารถตอบรับความต้องการของนักศึกษาและชุมชน มีการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน
2. ด้านการวิจัย
พัฒนากระบวนการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง
3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การจัด
ประชุมอบรม สัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชน
4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ดำเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมส่งเสริมศาสนา  ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีงามเพื่อให้คนไทย
ได้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน
5. ด้านการบริหารจัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาองค์การสู่ระดับสากล ทั้งนี้โดยใช้หลักธรรมมาภิบาล
© 2016 Faculty of Engineering, Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today 204

All 501766

Currently are 11 guests and no members online

คุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ตามข้อกำหนด