ปรัชญา/วิสัยทัศน์

 

 
ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตคุณภาพ  สรรค์สร้างเทคโนโลยี และนวัตกรรมแก่สังคม
 
ปณิธาน
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม ชี้นำสังคม คิดเป็นทำเป็น ยึดมั่นจรรยาบรรณวิศวกร พัฒนาความรู้   เผยแพร่
สู่สังคม
 
วัตถุประสงค์
1.  จัดหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ได้มาตรฐาน  พัฒนาการจัดการศึกษาในด้านต่างๆ ให้
สามารถตอบรับความต้องการของนักศึกษาและชุมชน มีการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน
2.  พัฒนากระบวนการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างต่อ
เนื่อง
3.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดประชุม
อบรม สัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชน
4.  ดำเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมส่งเสริมศาสนา  ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีงามเพื่อให้คนไทยได้
ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน
5.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาองค์การสู่ระดับสากล  ทั้งนี้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
 
วิสัยทัศน์
สนับสนุนการศึกษา วิจัย และสร้างโอกาสทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความรู้คู่คุณธรรม 
สร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาองค์การสู่ระดับสากล
 
พันธกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์มีกรอบหรือขอบเขตการดำเนินงานที่กำหนดเป็นพันธกิจของคณะฯ ดังนี้
1. ด้านการจัดการศึกษา
จัดหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ได้มาตรฐาน พัฒนาการจัดการศึกษาในด้านต่างๆ ให้
สามารถตอบรับความต้องการของนักศึกษาและชุมชน มีการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน
2. ด้านการวิจัย
พัฒนากระบวนการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง
3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การจัด
ประชุมอบรม สัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชน
4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ดำเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมส่งเสริมศาสนา  ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีงามเพื่อให้คนไทย
ได้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน
5. ด้านการบริหารจัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาองค์การสู่ระดับสากล ทั้งนี้โดยใช้หลักธรรมมาภิบาล

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today 9

All 299600

Currently are 4 guests and no members online

blonde videos
indian adult xxx teen hot anal tied hd sex xxxmeri.com
anal porn tube bokep hot video cute asian sex tube
arab hot sex categories xxx video indian adult xxx xhamster xxx
realpornfilms.com
moviesporno.biz
party hd sex xxxteenhub.info nesaporns.xyz xvideosporn.club xssn.net
adultpornmovie.ws sexmaxfree.xyz hotmomsteen.xyz freeporntix.info hdxxxporn.club hotporntub.info
asianpornxxx.info hubpornindian.info duvpornxxx.com sextresss.xyz toutpornxxx.org pornminutes.org hotmomteenporn.online xxxvideotuber.org hollypornxxx.com
xhaloporn.com sexporndays.com hpornvideo.com
xpornfly.com xpornrelax.com
mobilpornfilm