หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2560

Print
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2560
1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกรรมอุตสาหการ
3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

 

ผังหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์
1 ผังหลักสูตรภาควิชาวิศวกรรมโยธา(60)
2 ผังหลักสูตรภาควิชาวิศวกรรมอุสาหการ(60)
3 ผังหลักสูตรภาควิชาวิศวกรรมสิงแวดล้อม(60)
4 ผังหลักสูตรภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(60)
5 ผังหลักสูตรภาควิชาวิศวกรรมพลังงาน(60)

 

หลักสูตรที่รับรองจากสภาวิศวกร
1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกรรมอุตสาหการ
3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม