บุคลากรงานอาคารสถานที่

Print
  ชื่อ-สกุล : นายสุจินต์  แผลงมัจฉา
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิคปฏิบัติงานรักษาราชการแทนหัวหน้างานอาคารสถานที่

หมายเลขโทรศัพท์ :023108577
e-mail :
   
   ชื่อ-สกุล : นายสัมพันธ์  รัตนศิริวิไลเลิศ
ตำแหน่ง :  ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 


หมายเลขโทรศัพท์ :023108577
e-mail :
   
   ชื่อ-สกุล : นายปิยะวัศ  ช่างผาสุข
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 

หมายเลขโทรศัพท์ :023108577
e-mail :
   
   ชื่อ-สกุล : นายบริบูรณ์  พลขยัน
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

หมายเลขโทรศัพท์ :023108577
e-mail :
   
   ชื่อ-สกุล : นายพรเทพ  พรหมวัน
ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่

หมายเลขโทรศัพท์ :023108577
e-mail :
   
   ชื่อ-สกุล : นายอาจ  บุญกล้า
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

หมายเลขโทรศัพท์ :023108577
e-mail :
   
   ชื่อ-สกุล : นางสุนทร  พลขยัน
ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่

หมายเลขโทรศัพท์ :023108577
e-mail :