แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน

Print

ให้นักศึกษาทำแบบประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ 

โดยให้ทำแบบประเมินช่วง ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๒

โดยเข้า เว็บไซต์
แบบประเมินการเรียนการสอน 

หรือ QR code