แบบประเมินคณะวิศวกรรมศาสตร์

  แบบประเมินความคิดเห็นของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  
                   

 

  แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  
                   

 

  แบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
                   

 

  แบบสอบถามการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สำหรับนักศึกษา และบัณฑิต)  
                   

 ​

  แแบบประเมินการการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะคณะกรรมการประจำคณะ  
                   

 

  แบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำคณะ  
                   

 

  แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 
                     

 

© 2016 Faculty of Engineering, Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today 116

All 334768

Currently are 9 guests and no members online