หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ( วิศวกรรมโยธา )
ชื่อย่อภาษาไทย วศ.บ. ( วิศวกรรมโยธา )
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program ( Civil Engineering )
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Eng. ( Civil Engineering )

3. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
สาขาวิศวกรรมโยธา 146 หน่วยกิต

4. โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  
MAE101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3  ( 3-0-9 )
MAE102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3  ( 3-0-9 )
MAE201 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3  ( 3-0-9 )
MAE202 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 4 3  ( 3-0-9 )

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  
SCE101 ฟิสิกส์ 1 3  ( 3-0-9 )
SCE102 ฟิสิกส์ 2 3  ( 3-0-9 )
SCE103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1  ( 0-3-3 )
SCE104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1  ( 0-3-3 )
SCE105 เคมี 1 3  ( 3-0-9 )
SCE106 ปฏิบัติการเคมี 1 1  ( 0-3-3 )

กลุ่มวิชาภาษา  
ENE101 ภาษาอังกฤษ 1 3  ( 3-0-9 )
ENE102 ภาษาอังกฤษ 2 3  ( 3-0-9 )
ENE103 ภาษาอังกฤษ 3 3  ( 3-0-9 )
THE201 การใช้ภาษาไทย 3  ( 3-0-9 )

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
SOE101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3  ( 3-0-9 )
RUE100 ความรู้คู่คุณธรรม 0  ( ไม่นับหน่วยกิต )
และให้เลือกเรียนอีก 1 กระบวนวิชา ดังต่อไปนี้
SOE102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 3  ( 3-0-9 )
SOE103 จิตวิทยาเบื้องต้น 3  ( 3-0-9 )
SOE104 สังคมวิทยาเบื้องต้น 3  ( 3-0-9 )
SOE105 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 3  ( 3-0-9 )
SOE106 การบริหารเบื้องต้น 3  ( 3-0-9 )

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
HME101 ระบบสารสนเทศเบื้องต้น 2  ( 2-0-6 )
และให้เลือกเรียนอีก 1 กระบวนวิชา ดังต่อไปนี้
HME102 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 3  ( 3-0-9 )
HME103 ประวัติศาสตร์และอารยธรรมโลก 3  ( 3-0-9 )
HME104 ปรัชญาเบื้องต้น 3  ( 3-0-9 )
HME105 ศาสนาและวัฒนธรรม 3  ( 3-0-9 )
HME106 มรดกไทย 3  ( 3-0-9 )
HME107 ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 3  ( 3-0-9 )
HME108 ศิลปะการพูด 3  ( 3-0-9 )

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรมทั่วไป สาขาวิศวกรรมโยธา
GNE101 การแนะนำวิชาชีพวิศวกรรม 1  ( 1-0-3 )
GNE103 วัสดุวิศวกรรม 3  ( 3-0-9 )
GNE107 (SCE107) การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร 3  ( 2-3-6 )
GNE203 สถิติสำหรับวิศวกรรม 3  ( 3-0-9 )
GNE204 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3  ( 3-0-9 )
GNE206 กำลังวัสดุ 1 3  ( 3-0-9 )
GNE207 กำลังวัสดุ 2 3  ( 3-0-9 )
GNE210 การปฏิบัติการไฟฟ้าและเครื่องกลเบื้องต้น 3  ( 1-6-3 )
GNE212 การเขียนแบบวิศวกรรมสำหรับวิศวกรโยธา 3  ( 2-3-6 )

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ สาขาวิศวกรรมโยธา
CVE201 การสำรวจ 3  ( 2-3-6 )
CVE203 คอนกรีตเทคโนโลยี 2  ( 2-0-6 )
CVE204 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมสำหรับวิศวกรโยธา 3  ( 3-0-9 )
CVE301 ชลศาสตร์ 3  ( 3-0-9 )
CVE302 ปฏิบัติการชลศาสตร์ 1  ( 0-3-3 )
CVE305 วิศวกรรมธรณี 2  ( 1-3-6 )
CVE306 อุทกวิทยา 2  ( 2-0-6 )
CVE307 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 3  ( 3-0-9 )
CVE308 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 3  ( 3-0-9 )
CVE310 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ 3  ( 2-3-6 )
CVE311 ปฐพีกลศาสตร์ 3  ( 3-0-9 )
CVE312 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 1  ( 0-3-3 )
CVE313 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4  ( 3-3-12 )
CVE401 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 4  ( 3-3-12 )
CVE406 วิศวกรรมการทาง 3  ( 3-0-9 )
CVE408 การออกแบบฐานราก 3  ( 3-0-9 )
CVE409 การบริหารงานก่อสร้าง 3  ( 3-0-9 )
CVE429 วิศวกรรมชลศาสตร์ 3  ( 3-0-9 )
CVE498 (CVE411) โครงงานวิศวกรรมโยธา 1 1  ( 0-3-3 )
CVE499 (CVE412) โครงงานวิศวกรรมโยธา 2 3  ( 3-0-9 )
CVE502 การฝึกงานวิศวกรรมโยธา S/U  ( 0-0-240 )

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ สาขาวิศวกรรมโยธา
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ 15 หน่วยกิต หรือให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาหนึ่งกลุ่มวิชาใด อย่างน้อย 9 หน่วยกิต
และส่วนที่เหลือเืลือกเรียนกลุ่มวิชาอื่น  
1) กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง  
CVE355 พลศาสตร์วิศวกรรม 3  ( 3-0-9 )
CVE414 การออกแบบนั่งร้านและแบบหล่อคอนกรีต 3  ( 3-0-9 )
CVE415 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรโยธา 3  ( 3-0-9 )
CVE417 การออกแบบโครงสร้างอาคารสูง 3  ( 3-0-9 )
CVE418 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 3  ( 3-0-9 )
CVE419 การออกแบบสะพาน 3  ( 3-0-9 )
CVE425 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมโยธา 3  ( 2-3-6 )
CVE437 การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีเมตริก 3  ( 3-0-9 )
CVE441 พลศาสตร์โครงสร้าางเบื้องต้น 3  ( 3-0-9 )
CVE445 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีต 3  ( 3-0-9 )
CVE446 การซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร 3  ( 3-0-9 )
CVE494 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา 3  ( 2-3-6 )
CVE495 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมโยธา 3  ( 1-6-6 )
CVE496 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 3  ( 3-0-9 )
2) กลุ่มวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี  
CVE425 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมโยธา 3  ( 2-3-6 )
CVE444 การออกแบบฝังกลบและก่อสร้าง 3  ( 3-0-9 )
CVE447 พลศาสตร์ปฐพีเบื้องต้น 3  ( 3-0-9 )
CVE449 เสถียรภาพของการขุด 3  ( 3-0-9 )
CVE451 วิศวกรรมธรณีสังเคราะห์ 3  ( 3-0-9 )
CVE452 การปรับปรุงคุณภาพดิน 3  ( 3-0-9 )
CVE453 วิศวกรรมเขื่อน 3  ( 3-0-9 )
CVE488 วิศวกรรมอุโมงค์ 3  ( 3-0-9 )
CVE494 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา 3  ( 2-3-6 )
CVE495 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมโยธา 3  ( 1-6-6 )
CVE496 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 3  ( 3-0-9 )
3) กลุ่มวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและบริหาร  
CVE404 เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง 3  ( 3-0-9 )
CVE405 เทคนิคการก่อสร้าง 1 3  ( 3-0-9 )
CVE407 วิศวกรรมความปลอดภัย 3  ( 3-0-9 )
CVE410 การประมาณและวิเคราะห์ราคา 3  ( 2-3-6 )
CVE420 เทคนิคการก่อสร้าง 2 3  ( 3-0-9 )
CVE421 การประมูลและสัญญาการก่อสร้าง 3  ( 2-3-6 )
CVE422 ความปลอดภัยและกฎหมายการก่อสร้าง 3  ( 3-0-9 )
CVE425 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมโยธา 3  ( 2-3-6 )
CVE428 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 3  ( 3-0-9 )
CVE430 การจัดการงานด้านวิศวกรรม 3  ( 3-0-9 )
CVE432 การบริหารการเงินด้านวิศวกรรมโยธา 3  ( 3-0-9 )
CVE433 การบัญชีธุรกิจในงานวิศวกรรม 3  ( 3-0-9 )
CVE434 การบริหารโครงสร้าง 3  ( 3-0-9 )
CVE435 การก่อสร้างระดับนานาชาติ 3  ( 3-0-9 )
CVE494 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา 3  ( 2-3-6 )
CVE495 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมโยธา 3  ( 1-6-6 )
CVE496 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 3  ( 3-0-9 )
4) กลุ่มวิชาวิศวกรรมการขนส่งและจราจร  
CVE426 วิศวกรรมการท่าเรือ 3  ( 3-0-9 )
CVE427 วิศวกรรมการขนส่ง 3  ( 3-0-9 )
CVE436 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทาง 3  ( 2-3-6 )
CVE438 การสำรวจเส้นทาง 3  ( 3-0-9 )
CVE439 วิศวกรรมรถไฟ 3  ( 3-0-9 )
CVE440 การออกแบบผิวทาง 3  ( 3-0-9 )
CVE448 การสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ 3  ( 3-0-9 )
CVE487 วิศวกรรมสาธารณูปโภคพื้นฐาน 3  ( 3-0-9 )
CVE494 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา 3  ( 2-3-6 )
CVE495 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมโยธา 3  ( 1-6-6 )
CVE496 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 3  ( 3-0-9 )
5) กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ  
CVE402 วิศวกรรมสุขาภิบาลและการประปา 3  ( 3-0-9 )
CVE425 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมโยธา 3  ( 2-3-6 )
CVE454 วิศวกรรมชายฝั่ง 3  ( 3-0-9 )
CVE455 วิศวกรรมการบำบัดน้ำเสีย 3  ( 3-0-9 )
CVE456 การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 3  ( 3-0-9 )
CVE457 การออกแบบโครงสร้างอาคารแหล่งน้ำ 3  ( 3-0-9 )
CVE458 การจัดการระบบสิ่งแวดล้อม 3  ( 3-0-9 )
CVE494 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา 3  ( 2-3-6 )
CVE495 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมโยธา 3  ( 1-6-6 )
CVE496 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 3  ( 3-0-9 )
6) กลุ่มวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผนเมือง  
CVE325 การวางผังอาคารที่พักอาศัย 3  ( 3-0-9 )
CVE425 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมโยธา 3  ( 2-3-6 )
CVE460 สถาปัตยกรรมเบื้องต้นสำหรับวิศวกรโยธา 3  ( 2-3-6 )
CVE461 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชนพื้นฐาน 3  ( 3-0-9 )
CVE462 พลังงานกับการออกแบบสถาปัตยกรรม 3  ( 3-0-9 )
CVE463 เคหะการและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3  ( 3-0-9 )
CVE464 เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้าง 3  ( 3-0-9 )
CVE465 ปรากฎการณ์ศาสตร์ในสถาปัตยกรรม 3  ( 3-0-9 )
CVE466 จิตวิทยาสถาปัตยกรรม 3  ( 3-0-9 )
CVE467 การวางผังภาคและเมืองเบื้องต้น 3  ( 3-0-9 )
CVE468 การวางผังเมือง 3  ( 3-0-9 )
CVE469 การวางผังบริเวณ 3  ( 3-0-9 )
CVE494 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา 3  ( 2-3-6 )
CVE495 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมโยธา 3  ( 1-6-6 )
CVE496 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 3  ( 3-0-9 )