Untitled Document
สาขาวิชาและภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร (พรีดีกรี)
สาขาวิชาและภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร (พรีดีกรี)*
หมายเหตุ กลุ่มเรียน
  กลุ่มเรียนที่ 1 เรียนในเวลาราชการ
  กลุ่มเรียนที่ 2 เรียนช่วงเย็น 18.00 น. – 21.00 น. และวันเสาร์ วันอาทิตย์
รายละเอียดส่วนตัว
รหัสบัตรประชาชน*
อีเมล*
เบอร์โทร*
คำนำหน้านาม*
ชื่อ*
นามสกุล*
วัน/เดือน/ปีเกิด*
สถานที่เกิด(จังหวัด)*
บ้านเลขที่*
ที่อยู่*
แขวง/ตำบล*
เขต/อำเภอ*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*
คุณวุฒิของผู้สมัคร
หนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ*
สาขา*
วัน/เดือน/ปีที่สำเร็จ
จาก (สถานศึกษา)*
เขต/อำเภอ*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์(สถานศึกษา)
ทราบข่าวการรับสมัคร*
แนบไฟล์

แนบรูปติดใบสมัคร *
เฉพาะรูปภาพเท่านั้น
แนบสำเนาบัตรประชาชน*
ถ่ายเฉพาะด้านหน้าด้านเดียว เฉพาะรูปภาพเท่านั้น
แนบสำเนาวุฒิการศึกษา*
เฉพาะไฟล์ pdf เท่านั้น

ยอมรับเงื่อนไขการเก็บข้อมูล นโยบายความเป็นส่วนตัว