ENG RU

สาขาวิชาและภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร
สาขาวิชา*
หมายเหตุ กลุ่มเรียน
  กลุ่มเรียนที่ 1เรียนในเวลาราชการ และวันเสาร์ วันอาทิตย์
  กลุ่มเรียนที่ 2 เรียนจันทร์-ศุกร์ 18.00 น. – 21.00 น. และวันเสาร์ วันอาทิตย์
  กลุ่มเรียนที่ 2*เรียนวันศุกร์ 18.00 น. – 21.00 น. และวันเสาร์ วันอาทิตย์
  กลุ่มเรียนที่ 3 เรียนเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์
รายละเอียดส่วนตัว
รหัสบัตรประชาชน*
อีเมล*
เบอร์โทร*
คำนำหน้านาม*
ชื่อ*
นามสกุล*
วัน/เดือน/ปีเกิด*
สถานที่เกิด(จังหวัด)*
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่*
หมู่ที่
ถนน
แขวง/ตำบล*
เขต/อำเภอ*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*
อาชีพ*
คุณวุฒิของผู้สมัคร
หนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ*
สาขา*
ผลการศึกษา(Grade)*
วัน/เดือน/ปีที่สำเร็จ*
จาก (สถานศึกษา)*
เขต/อำเภอ*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์(สถานศึกษา)
เทียบโอนหน่วยกิต (วุฒิ ปวส./เทียบเท่าขึ้นไป) เท่านั้น
ทราบข่าวการรับสมัคร *
การขอเทียบโอนโดย*
แนบไฟล์
โอนเงินค่าสมัครจำนวน 200บาท เลขบัญชี 014-1-07027-6 ธนาคาร ทหารไทย ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รายได้comcode)
ไฟล์ที่แนบต้องเป็นรูปภาพเท่านั้น


แนบรูปติดใบสมัคร *
เฉพาะรูปภาพเท่านั้น
แนบหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร *
เฉพาะรูปภาพเท่านั้น
แนบสำเนาบัตรประชาชน*
ถ่ายเฉพาะด้านหน้าด้านเดียว เฉพาะรูปภาพเท่านั้น
แนบสำเนาวุฒิการศึกษา*
เฉพาะไฟล์ pdf เท่านั้น

ยอมรับเงื่อนไขการเก็บข้อมูล นโยบายความเป็นส่วนตัว