Untitled Document
ค้นหาข้อมุลการเทียบโอน
อีเมลที่ใช้สมัครเรียนสำหรับผู้ที่สมัครที่กรอกเอกสาร (ออนไลน์) เรียบร้อยแล้ว

กรณีเทียบโอน *กรณี เทียบโอนให้ผู้สมัครส่งไฟล์ โดยรวมเป็นไฟล์เดียว และตั้งชื่อไฟล์ เป็น "ชื่อ นามสกุล สาขาที่สมัคร" เอกสารแนบได้แก่*
   1.ทรานสคริปวุฒิที่ใช้ในการสมัคร (ระบุวันสำเร็จการศึกษา)
   2.ทรานสคริปที่ใช้ในการเทียบโอน(กรณีเป็นวุฒิเดียวกันกับข้อ 1 ให้แนบเพียงฉบับเดียว)
   3.คำอธิบายรายวิชา (เป็นเอกสารทีระบุรหรัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รวมทั้งรายละเอียดวิชา) โดยส่วนมากจะถูกบรรจุในเล่มหลักสูตร/ ในเว็ปไซด์ของสถาบันฯ


แล้วส่งมาที่ : rueng793@gmail.com