ENG RU

สาขาที่สมัคร (รอบ Quota)
สาขาวิชา*
ประเภทโควต้า*
รายละเอียด
รายละเอียดส่วนตัว
รหัสบัตรประชาชน*
อีเมล*
เบอร์โทร*
คำนำหน้านาม*
ชื่อ*
นามสกุล*
วัน/เดือน/ปีเกิด*
สถานที่เกิด(จังหวัด)*
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่*
หมู่ที่
ถนน
แขวง/ตำบล*
เขต/อำเภอ*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*
การศึกษา*
คุณวุฒิของผู้สมัคร
หนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ*
สาขาวิชา(ที่สำเร็จ)*
เกรดเฉลี่ยสะสม*
วัน/เดือน/ปีที่สำเร็จ*
จาก (สถานศึกษา)*
เขต/อำเภอ*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์(สถานศึกษา)
เทียบโอนหน่วยกิต (วุฒิ ปวส./เทียบเท่าขึ้นไป) เท่านั้น
การขอเทียบโอนโดย*
ข่าวสารการรับสมัคร
ทราบข่าวการรับสมัคร *
แนบไฟล์
โอนเงินค่าสมัครจำนวน 200บาท เลขบัญชี 014-1-07027-6 ธนาคาร ทหารไทย ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รายได้comcode)

แนบรูปติดใบสมัคร *
ไฟล์ที่แนบต้องเป็นรูปภาพเท่านั้น
แนบหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร *
ไฟล์ที่แนบต้องเป็นรูปภาพเท่านั้น
ใบแสดงผลการเรียน/ใบ ปพ.1*
ไฟล์ที่แนบต้องเป็น PDF เท่านั้น
กรณีกำลังศึกษาอยู่เทอมสุดท้ายให้ส่งใบแสดงผลการเรียน(ใบ ปพ.1) 5 ภาคการศึกษา