ตารางเรียน ภาค 1/2567

ตารางเรียนชั้นปีที่1 
เปลี่ยนแปลงห้องบรรยาย ภาค 1/67

ตารางเรียนสาขาโยธา กลุ่มเรียนที่ 1 และ2
ตารางเรียนสาขาโยธา กลุ่มเรียนที่ 3
เปลี่ยนแปลง วัน-เวลา บรรยาย CVE3438 กลุ่ม1,2

ตารางเรียนสาขาอุตสาหการ กลุ่มเรียนที่ 1 และ 2
ตารางเรียนสาขาอุตสาหการ กลุ่มเรียนที่ 3

ตารางเรียนสาขาสิ่งแวดส้อม

ตารางเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ กลุ่มเรียนที่ 1 และ 2
ตารางเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ กลุ่มเรียนที่ 3

ตารางเรียนสาขาพลังงาน