พิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2566

     รู้จักคณะ —
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๐ โดยมีฐานะเป็นส่วนงานภายในภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอน (ระบบมหาวิทยาลัยปิด) การวิจัย การส่งเสริมบริการวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านวิศวกรรม มีการพัฒนาหลักสูตรและการสอนต่อเนื่องมาเป็นลำดับโดยมุ่งหวังที่จะผลิตวิศวกรที่มีความสามารถและจรรยาบรรณ ออกไปรับใช้สังคมอย่างดีที่สุด

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดให้มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยตามข้อกำหนดของสภาวิศวกรให้นักศึกษาในแต่ละหลักสูตรได้เรียนรู้ เพื่อให้พร้อมต่อการทำงานจริง นอกจากนี้แล้ว ด้วยเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่เปิดโอกาสทางการศึกษา จึงได้เพิ่มการเรียนการสอนในช่วงเย็นหรือ เสาร์-อาทิตย์ ให้คนทำงานสามารถเรียนพร้อมกับทำงานไปพร้อมกันได้

     ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ หลากหลายสาขาวิชา ในขณะเดียวกันได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ให้ได้วิศวกรที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

     

     ข่าวนักศึกษา —

     

     ข่าวประชาสัมพันธ์ —