ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2566

     รู้จักคณะ —

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๐ โดยมีฐานะเป็นส่วนงานภายในภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอน (ตามระบบมหาวิทยาลัยปิด) การวิจัย การส่งเสริมบริการวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านวิศวกรรม มีการพัฒนาหลักสูตรและการสอนต่อเนื่องมาเป็นลำดับโดยมุ่งหวังที่จะผลิตวิศวกรที่มีความสามารถและจรรยาบรรณ ออกไปรับใช้สังคมอย่างดีที่สุด

      ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ หลากหลายสาขาวิชา ในขณะเดียวกันกำลังดำเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อผลิตวิศวกรที่เป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

     

     ข่าวนักศึกษา —

     

     ข่าวประชาสัมพันธ์ —